608 436 941

Zápis z 6. jednání rady města, které se konalo v pondělí  18. 03. 2019 od 15:00 hodin

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 22. března 2019 | 108x

Zápis 6. RM

Rada města:

 • schválila na základě výsledků zadávacího řízení na dodavatele výměny oken v bytovém domě č. p. 143, Trhové Sviny, nabídku firmy WINDOW HOLDING, a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázeň Toušeň, IČ 28436024, která předložila nejvýhodnější nabídku na okna s dřevěným rámem ve výši 302.412,- Kč bez DPH (347.773,80 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy.
 • rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na realizaci stavby prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Na Nivách, Trhové Sviny.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Rejta, K 2363/31 – úprava NN“, za úplatu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. číslo 3912/6 v k. ú. Trhové Sviny.
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na stavbu s názvem „Trhové Sviny, E3090 – úprava NN“, za úplatu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. číslo 443/6 v k. ú. Trhové Sviny.
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 271/3 v k. ú. Trhové Sviny.
 • souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou na byt č. 40 v Domě s pečovatelskou službou č.p. 1055 v Trhových Svinech dohodou ke dni 31. 03. 2019.
 • nesouhlasí s umístěním značky B 28, zákaz zastavení - v ulicích Komenského a Jiráskova, Trhové Sviny.
 • souhlasí se směnou a doporučuje ZM schválit záměr směny částí pozemků parc. č. 972/3 a 993/1 v k.ú. Todně.
 • souhlasí s prodejem a doporučuje ZM schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 80/3, 3854/6, 4228, 3846/14 a 3846/7 v k. ú. Trhové Sviny.
 • souhlasí s prodejem a doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1059/3 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována o žádosti o finanční podporu TJ Spartak Trhové Sviny z. s. a ukládá OSÚMM zařadit příspěvek ve výši 20.000,- Kč včetně DPH do návrhu rozpočtu na rok 2020.
 • souhlasí se zařazením žádosti Římskokatolické farnosti Trhové Sviny do programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve věci "Očištění šindelové krytiny, její doplnění a nátěr karbolinem na kostele Nejsvětější Trojice". Požadovaná částka od Ministerstva kultury ČR je 108.000,- Kč (tj. 80 % z celkové výše nákladů na restaurování), zbylou částku 27.000,- Kč (tj. 20 %) si vlastník nemovitosti hradí ze svých prostředků.
 • byla informována o návrhu Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo na pronájem nádob na separaci uzavřenou s Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové.
 • byla informována o žádosti Obce Ostrolovský Újezd o poskytnutí finanční spoluúčasti na likvidaci komunálního odpadu v lokalitě Šírkův mlýn.
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč středisku DM CČSH DOMEČEK, Branka 588, 374 01 Trhové Sviny.
 • byla informována o jednáních a zápisech Finančního výboru Města Trhové Sviny ze dne 15. 2. 2019 a 18. 2. 2019 a postupuje k projednání ZM.
 • byla informována o jednání a zápisu Kontrolního výboru Města Trhové Sviny ze dne 24. 1. 2019 a postupuje k projednání ZM.
 • byla informována o jednání a zápisu Komise výstavby a rozvoje Města Trhové Sviny ze dne 25. 2. 2019.
 • bere na vědomí ukončení funkce přísedícího p. J. Šlingra u Okresního soudu v Českých Budějovicích.
 • souhlasí s návrhem Smlouvy o provozování zábavných podniků.
 • jmenuje p. Mgr. E. Špergerovou, člena Zastupitelstva města Trhové Sviny, oddávajícím a pověřuje ji přijímáním prohlášení o uzavření manželství.

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.