608 436 941

Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí  4. 3. 2019

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 5. března 2019 | 120x

5. jednání RM

Hosté: Bc. Z. Kojanová

Rada města

 • schválila dodatek k nájemní smlouvě na pronájem kotle ze dne 22. 11. 2005 uzavřené s Tepelným hospodářstvím Města Trhové Sviny spol. s r.o., kterým se platnost smlouvy mění na dobu neurčitou.
 • rozhodla vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na připojení zdrojů pitné vody (vrtů) v místních částech Hrádek, Březí, Nežetice v souladu s podmínkami SFŽP.
 • schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu střešní krytiny na DPS v Trhových Svinech s firmou Milan Cibulka – TESAŘSTVÍ, Bukvice 4, 374 01 Trhové Sviny. Dodatkem se mění položkový rozpočet, celková cena a termíny realizace zůstávají v platnosti. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1.
 • byla informována o Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platnou pro Město Trhové Sviny, Městský úřad Trhové Sviny, městem zřizované organizace a zakládané společnosti.
 • byla informována o nabídce firmy DOSIP Servis, s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky na odkup stávajících zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel a o návrhu servisní smlouvy. Rada města nesouhlasí s nabídkou firmy DOSIP.
 • schválila cenovou nabídku ve výši 25.000,- Kč za zpracování žádosti o dotaci v souladu s pravidly Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci podlahy v tělocvičně Základní školy Trhové Sviny, kterou předložila firma KALISTO s.r.o. Vodňany. Cena je splatná až po přiznání dotace. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy.
 • souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou na byt č. 21 v Domě s pečovatelskou službou čp. 1055 v Trhových Svinech dohodou ke dni 31. 03. 2019.
 • souhlasí s bezplatným zapůjčením stolů, zábran a lavic ve dnech od 7. 6. 2019 do 10. 6. 2019 na charitativní koncert „Kdo má rád…“, který se bude konat 8. 6. 2019 v Nových Hradech.
 • souhlasí a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku na organizační činnost Rodinného centra Trhováček, z. s., Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny ve výši 120.000,- Kč.
 • byla informována o jednání Komise výstavby a rozvoje města Trhové Sviny ze dne 11. 2. 2019.
 • nesouhlasí a rozhodla neschválit žádost o navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy radnice v Trhových Svinech“.
 • nesouhlasí s uzavíráním smluv s jinými obcemi o umožnění pohřbívání a ukládání ostatku občanů s bydlištěm v jiných obcí na pohřebišti v Trhových Svinech.
 • byla informována o ukončení pronájmu nebytových prostor v Sokolské ulici k 31. 5. 2019. Rada města ukládá OSÚMM zveřejnit záměr pronájmu těchto nebytových prostor.
 • schvaluje členství Města Trhové Sviny ve spolku Novohradsko – Doudlebsko, z. s., Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje p. Šárku Floderovou zastupováním Města Trhové Sviny v tomto spolku. Mgr. Věra Korčaková ve spolku Novohradsko – Doudlebsko zastupuje Sdružení Růže, z. s. p. o..
 • byla informována o činnosti Mateřské školy Trhové Sviny.
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 a předkládá ZM na vědomí.

 Změny v příjmech o celkovou částku 450.830,00 Kč

 Změny ve výdajích o celkovou částku 450.830,00 Kč

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

.