608 436 941

Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 18. února 2019 v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pondělí 25. února 2019 | 148x

I. ZM usnesení

Omluven: Mgr. F. Slípka, Bc. Z. Kojanová, Mgr. F. Švepeš, P. Němeček

Zastupitelstvo města

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 17. 12. 2018. (pro 19)
 • odvolává člena rady města Trhové Sviny p. Mgr. Františka Slípku. (pro 19)
  •  volí členem rady města Trhové Sviny p. Mgr. Evu Špergerovou. (pro 14, zdržel 5)
  • volí pana Mgr. Jana Steinbauera přísedícím pro Okresní soud v Českých Budějovicích. (pro 19)
 • souhlasí s prodejem a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 520/3 v k. ú. Březí u Trhových Svinů a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek na oddělený pozemek. (pro 19)
 • souhlasí s koupí části pozemku parc. č. 4074/22 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM dodat geometrický plán a znalecký posudek na oddělený pozemek. (pro 19)
 • rozhodlo koupit pozemek par. č. 194/3 o výměře 384 m2 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 241.780,- Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 16, zdržel 3)
 • bylo informováno o přijetí daru vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace – ulice Za Pilou od REMONST DEVELOPMENT a.s., Rudolfovská 460/93, 370 01 České Budějovice.
  • rozhodlo přijmout dar – pozemek parc. č. 1948/19 o výměře 1.994 m2 v k. ú. Trhové Sviny od REMONST DEVELOPMENT a.s., Rudolfovská 460/93, 370 01 České Budějovice. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 18, zdržel 1)
  • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV U Staré cesty“ s Petrem Ambrožem a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 15, proti 2, zdržel 2)
  • schválilo podání žádosti o dotaci na restaurování a rekonstrukci pomníku padlým v 1. a 2. světové válce v Trhových Svinech, do programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, Česká republika – Ministerstvo obrany. Předpokládané náklady 180.000,- Kč včetně DPH, výše dotace je 80 % z uznatelných nákladů. Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou vlastního finančního podílu. (pro 17, zdržel 2)
  • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 12/2018:
 • změny v příjmech o celkovou částku …….….. 116 480,00 Kč
 • změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 116 480,00 Kč (pro 17, zdržel 2)

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.