608 436 941

 Zápis ze 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí  18. 02. 2019

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 20. února 2019 | 131x

Zápis 4. RM

Rada města

  • schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2018 a pověřuje starostku podpisem protokolů o schválení.

Současně schvaluje vypořádání hospodářských výsledků příspěvkových organizací takto:

Příspěvková organizace

Zisk (+)

Ztráta (-)

Příděl do fondu odměn Kč

Převod do rezervního fondu Kč

Nevypořádaný HV minulých let Kč

Základní škola

+41.701,55

0

41.701,55

0

Mateřská škola

+56.070,00

0

56.070,00

0

Měst.kulturní středisko

+701.813,94

0

701,813,94

0

Zdrav.zař. poliklinika

+280.523,74

0

280.523,74

(pro 7)

  •  schválila navýšení hodinové mzdy pro lékaře, kteří zajišťují lékařskou pohotovostní službu na poliklinice v Trhových Svinech na 250,- Kč ve všední den a na 350,- Kč o sobotách, nedělích a svátcích s účinností od 1. 4. 2019. (pro 7)
  •  rozhodla podat žádosti o dotaci do následujících dotačních programů Jihočeského kraje na rok 2019:

Podpora JSDH – pořízení vybavení pro:

JSDH Trhové Sviny, předpokládané náklady 77.400 Kč (možnost získání dotace 70 % uznatelných nákladů, tj. 54.100 Kč).

JSDH Todně, předpokládané náklady 98.041 Kč (možnost získání dotace 70 % uznatelných nákladů, tj. 68.880 Kč).

JSDH Rankov, předpokládané náklady 54.000 Kč (možnost získání dotace 70 % uznatelných nákladů, tj. 37.800 Kč).

 Podpora cestovního ruchu:

Opatření č. 2 - vybavení /modernizace KIC, předpokládané náklady 40.000 Kč (možnost získání dotace 70 %, uznatelných nákladů, tj, 28.000 Kč).

Opatření č. 4 – nové informační panely, předpokládané náklady 101.000 Kč (možnost získání dotace 70 %, uznatelných nákladů, tj, 70.700 Kč). (pro 7)

  • rozhodla uzavřít dodatky ke stávajícím pojišťovacím smlouvám dle předložených nabídek, tj. pojišťovací smlouva č. 2345849715 (pojištění odpovědnosti) za cenu 36.658 Kč ročně a pojišťovací smlouva č. 3715834112 (pojištění majetku) za cenu 178. 656 Kč ročně a pověřuje starostku podpisem těchto dodatků.

Dále rada města ukládá zajistit v průběhu roku 2019 novou pasportizaci majetku a nové přecenění všech budov a staveb podle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb., kterou vydá MF ČR v roce 2019. (pro 7)

  • souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 7, 350 02 Cheb, na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky a Slovenské republiky ve výši 3.000 Kč. (pro 7)
  • souhlasí se smlouvami o právu provést stavbu mostů ev. č. 157-012 a 157-013 Trhové Sviny uzavřenou s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a pověřuje starostku jejich podpisem. (pro 7)