608 436 941

Zápis z 11. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 9. června 2021 | 21x

které se konalo 7. 6. 2021 od 15:00 hod.

Omluven: Ing. D. Štojdl

Hosté: Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 30.6.2022. (pro 6)
 • byla informována a postupuje ZM k projednání směnu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemkům parc. č. 2511/2 a 2529/15 v k. ú. Trhové Sviny.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej nově zaměřených pozemků parc. č. 1552/7 a 1552/8 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů.
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 203/4 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů.
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 3678/28 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 3827/13 a 3832/4 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5, zdržel se 1)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. st. 211 v k. ú. Besednice. (pro 6)
 • doporučuje ZM neprodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. 2652/1 v k. ú. Besednice. (pro 6)
 • doporučuje ZM rozhodnout o rozdělení domu (rod. dům) č.p. 143, Husova ul., obec, část obce a katastrální území Trhové Sviny, včetně pozemku parc. č. st. 161, na němž dům stojí, na jednotky a dále doporučuje ZM rozhodnout o založení Společenství vlastníků jednotek č.p. 143 Trhové Sviny, a to za účelem budoucí správy uvedeného domu. (pro 6)
 • byla informována o vypsaném výběrovém řízení na prodej nebytové jednotky č. 92/4 v Trhových Svinech ve vlastnictví Komerční banky, a.s. a postupuje ZM k projednání.
 • schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce budovy "B" polikliniky Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít kupní smlouvu na dodávku žacího traktoru pro údržbu fotbalového hřiště s firmou EUROGREEN CZ s.r.o., náměstí Jiřího z Poděbrad 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, nabídková cena 435.000 Kč bez DPH (526.350 Kč včetně DPH) s tím, že 50 % z ceny bude uhrazeno do 14 dnů od předání fakturačního dokladu a 50 % do 31.1. 2022. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít kupní smlouvu na dodávku nábytku pro ZŠ v rámci projektu „ZŠ Trhové Sviny učebna přírodních věd“ s firmou Santal spol. s r.o., Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, nabídková cena 221.700 Kč bez DPH (268.257 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5, zdržel se 1)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít kupní smlouvu na dodávku venkovních modulů na zřízení venkovní učebny ZŠ v rámci projektu „ZŠ Trhové Sviny učebna přírodních věd“ s firmou AITAA system s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha (koresp. adresa Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město), nabídková cena 627.710 Kč bez DPH (759.529,10 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5, zdržel se 1)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • byla informována a doporučuje ZM schválit účetní závěrku sestavenou k 31.12. 2020. (pro 6)
 • byla informována a doporučuje ZM schválit závěrečný účet za rok 2020 bez výhrad. (pro 6)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 9 ke Zřizovací listině PO MŠ Trhové Sviny.
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce dne 28. 6. 2017 mezi Městem Trhové Sviny a Sdružením Růže z.s.p.o. Dodatek se týká změny termínu vrácení zápůjčky.
 • byla informována o hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice v roce 2020.
 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 21. 6. 2021. (pro 6)
 • byla informována o jednáních a zápisech Finančního výboru města Trhové Sviny a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • souhlasí s předloženými termíny jednání rady města a zastupitelstva města v druhém pololetí r. 2021:RM - 6. 9., 20. 9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. ZM - 20. 9., 13.12. (pro 6)
 • schvaluje Zásady pro umisťování reklamních zařízení a označení provozoven z hlediska památkové péče v Městské památkové zóně Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla zveřejnit výběrové řízení na pronájem části pozemků parc. č. 60/3, 70/1, 70/2 a 3845/25 o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Trhové Sviny za účelem provozování zábavných podniků v období trhovosvinenské poutě v roce 2021, tj. od 10. 8. 2021 do 17. 8. 2021, s minimální nabídkovou cenou za pronájem pozemků 30.000 Kč. (pro 6)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání směnu pozemků parc. 1219/22 a 1265/44 v k. ú. Trhové Sviny.
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Obnova fasády a střechy budovy "B" polikliniky Trhové Sviny", ve výši 690.000 Kč z celkových uznatelných výdajů 907.417 Kč. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Vybavení JSDH Trhové Sviny", ve výši 35.000 Kč z celkových uznatelných výdajů 50.699 Kč. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Vybavení JSDH Rankov", ve výši 22.000 Kč z celkových uznatelných výdajů 31.992 Kč. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Vybavení JSDH Todně", ve výši 50.000 Kč z celkových uznatelných výdajů 72.516 Kč. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.