608 436 941

Zápis z 10. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: pátek 4. června 2021 | 49x

které se konalo 24. 5. 2021 od 15:00 hod.

Omluven: dřívější odchod p. Ing. D. Štojdla a Mgr. M. Majera

Hosté: Ing. I. Božáková

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele nábytku a venkovní učebny v rámci projektu „ZŠ Trhové Sviny učebna přírodních věd“, který je spolufinancován z IROP, prostřednictvím MAS Sdružení Růže, ve složení Mgr. Věra Korčaková (náhradník Pavel Randa) , Mgr. Jiří Pavel (náhradník Mgr. Eva Špergerová), Ing. Ivana Božáková (náhradník Ing. Vítězslav Král). (pro 7)
 • byla informována o změně oceňování věcných břemen a v návaznosti na zákonnou povinnost vymezenou ustanovením § 25 odst. 4 pro energetické distribuční zařízení a § 59 odst. 2 pro plynárenské distribuční zařízení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ruší usnesení č. RM 179/2013 ze dne 01.07.2013. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Modernizace silnice II/156, Trhové Sviny“ SO101 Chodníky, parkovací stání, SO 301 Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení s firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO 60838744, nabídková cena 11.975.630,03 Kč bez DPH (14.490.512,34 včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 7)
 • jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele stavby "Úpravna vody Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie" ve složení Mgr. Věra Korčaková (náhradník Pavel Randa), Ing. Ivana Božáková (náhradník Ing. Vítězslav Král), Ing. Bohumil Vacek (náhradník Jiří Čajan), a Ing. Miroslav Homolka - tajemník komise. (pro 7)
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodávku žacího stroje pro účely sekání sportovního areálu.
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele stavebních úprav (rekonstrukce) budovy "B" polikliniky Trhové Sviny.
 • byla informována o výsledku jednání u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci žaloby, kterou podala firma HYDRO & KOV s.r.o. na město Trhové Sviny z důvodu vystavení penále ve výši 1.000.000 Kč za nedodržení termínu stavby " Vodovod Trhové Sviny - Třebíčko - Bukvice".
 • byla informována o stavebním záměru s názvem "Změna dokončené stavby - odstranění hospodářského objektu v zadní části dvora č.p. 93 v Trhových Svinech" a postupuje stavební komisi k posouzení.
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31.12. 2021. (pro 5)
 • byla informována o vypsaném výběrovém řízení na prodej nebytové jednotky č. 92/4 v Trhových Svinech ve vlastnictví Komerční banky, a.s. a ukládá OSÚMM zajistit znalecký posudek. (pro 4, proti 1)
 • rozhodla od 1. 6. 2021 pronajmout nebytové prostory v objektu v Sokolské ulici v Trhových Svinech, který je součástí pozemku parc. č. st. 203/1 v k. ú. Trhové Sviny firmě GALLOWS s.r.o. na dobu neurčitou za cenu 600 Kč/m2/rok + valorizace ve výši roční míry inflace a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)
 • rozhodla ukončit Smlouvu o nájmu nemovitostí za účelem vybudování informačního systému uzavřenou dne 19. 1. 2010 s firmou NAMAX s.r.o., Průběžná 44, 370 04 České Budějovice, výpovědí s šestiměsíční výpovědní dobou k 31.12. 2021. (pro 5)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Obnova vybavení sportovní haly v Trhových Svinech", ve výši 90.000 Kč z celkových uznatelných výdajů 117.163 Kč. (pro 5)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Hudební festival Karel Valdauf 2021", ve výši 50.000 Kč z celkových uznatelných výdajů 75.000 Kč.
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Rozšiřujeme nabídku zájmové činnosti v Trhových Svinech", ve výši 20.000 Kč z celkových uznatelných výdajů 25.000 Kč. (pro 5)
 • schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu "Senior klub v Trhových Svinech", ve výši 25.000 Kč z celkových uznatelných výdajů 26.316 Kč.
 • schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na "Zřízení třídy MŠ Beruška, Trhové Sviny" uzavřené s firmou JM Bau s.r.o. České Budějovice, kterým se mění původní cena 848.765 Kč bez DPH (1.027.006 Kč včetně DPH) na 973.673 Kč bez DPH (1.178.144,33 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
 • byla informována o žádosti spolku HAIMA České Budějovice o podporu při pořádání charitativní akce "Letíme vám pro zdraví". Rada města Trhové Sviny souhlasí s bezplatným zapůjčením party stanu, stolů a lavic včetně dopravy a montáže, která se uskuteční dne 24. 7. 2021 v areálu leteckých modelářů v Třebíčku. (pro 5)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí změny v příjmech o celkovou částku 979.215,00 Kč

 změny ve výdajích o celkovou částku 979.215,00 Kč. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.