608 436 941

Usnesení - výsledky projednání ze II. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: sobota 22. května 2021 | 18x

které se konalo 26. dubna 2021 od 18:00 hod. v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: J. Polášek, P. Stodolovský

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 22. 2. 2021. (pro 20)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 8. 2. 2021.
 • zvolilo Ing. Jiřího Opekara členem Kontrolního výboru města Trhové Sviny. (pro 19)
 • bylo informováno o nabytí účinnosti Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny dne 13. 3. 2021.
 • rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx. (pro 18, zdržel se 3)
 • rozhodlo neprodat část pozemku parc. č. 379 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 18, zdržel se 4)
 • souhlasí s prodejem pozemků a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemků parc. č. 2458/5 a 2458/22 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 20, zdržel se 1)
 • souhlasí s prodejem pozemku a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 297/14 v k. ú. Trhové Sviny. Zastupitelstvo města ukládá žadatelům dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 21)
 • rozhodlo neprodat části pozemků parc. č. 763/39 a 1009/11 v k. ú. Otěvěk. (pro 21)
 • souhlasí se směnou pozemků a rozhodlo zveřejnit záměr směny spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemkům parc. č. 2511/2 a 2529/15 v k. ú. Trhové Sviny. Zastupitelstvo města ukládá OSÚMM dodat znalecký posudek na směňované pozemky. (pro 19, zdržel se 2)
 • souhlasí se směnou pozemku a rozhodlo zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 2291 v k. ú. Otěvěk. Zastupitelstvo města ukládá OSÚMM dodat geometrický plán. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 993/19 o výměře 445 m2 v k. ú. Todně, xxx, za cenu 60.500 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 3809/21 o výměře 66 m2 v k. ú. Trhové Sviny, xxx, za cenu 35.937 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 20, zdržel se 1)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodního řadu na parc.č. 2233/7, Trhové Sviny, Otěvěk“ s xxx. (pro 21)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. 69 v k. ú. Něchov do majetku města Trhové Sviny s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 21)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. -190.613,18 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ………..-190.613,18 Kč (pro 21)

 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2021:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. -1.677.440,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. -1.677.440,00 Kč (pro 21)

 • schvaluje Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny, kterým se organizaci předává k hospodaření technické zhodnocení

 – Tlakové oddělení MŠ Beruška – inv. číslo MUTSH0002WEW v účetní hodnotě 42.976,78 Kč

 – Sadové úpravy zahrady MŠ Čtyřlístek – inv. číslo MUTSH0002UZD v účetní hodnotě 1.657.108,69 Kč 

 - Univerzální kuchyňský robot SP 30 + výbava – inv. číslo MUTSH0001S70 v účetní hodnotě 76.135 Kč

 - Kolotoč (Beruška) – inv. číslo MUTSH0000E68 v účetní hodnotě 39.800,94 Kč

 - Vahadlová houpačka (Beruška) – inv. číslo MUTSH0000E73 v účetní hodnotě 39.071,30 Kč- Lanová pyramida (Čtyřlístek) – inv. číslo MUTSH0000E5D v účetní hodnotě 39.704,13 Kč a pověřuje starostku k jeho podpisu. (pro 21)

 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč na zajištění fungování Rodinného centra Trhováček, z. s., Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 20, zdržel se 1)
 • bylo informováno o rozdělení finančních příspěvků z grantového programu Živé město 2021 u žádostí do 50 tis. Kč.
 • schvaluje rozdělení příspěvků z grantového programu Živé město 2021 u žádostí nad 50 tis. Kč dle předloženého návrhu. (pro 17, zdržel se 4)

Subjekt

Schváleno

Hospicová péče sv. Kleofáše

7 000

SDH Otěvěk

30 000

TJ Spartak

670 000

SDH Trhové Sviny

40 000

Římskokatolická farnost TS

20 000

 • bylo informováno o soudní žalobě, kterou podala firma HYDRO & KOV s.r.o. na město

z důvodu neuhrazení smluvní ceny ve výši 1.002.703 Kč za dílo "Vodovod Trhové Sviny - Třebíčko - Bukvice". Tato cena byla započtena vůči smluvní pokutě za nedodržení termínu dokončení stavby.

 • schvaluje započtení smluvní pokuty ve výši 1.000.000 Kč vůči smluvní pohledávce ve výši 1.002.703 Kč v souvislosti s pozdním dokončením stavby Vodovod Trhové Sviny - Třebíčko - Bukvice, jejímž dodavatelem byla v roce 2017 firma HYDRO & KOV s.r.o. (pro 14, zdržel se 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.