608 436 941

Zápis z 9. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: sobota 15. května 2021 | 25x

které se konalo 10. 5. 2021 od 15:00 hod.

Omluven: Mgr. M. Majer, dřívější odchod Ing. D. Štojdla

Hosté: Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx.
 • doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Novostavba RD Něchov“ s xxx. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 1497/3, 1497/4 a 1498/4 v k. ú. Trhové Sviny se Spolkem přátel Svaté Trojice, Svatá Trojice 286, 374 01 Trhové Sviny, na dobu neurčitou. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování PD "Rekonstrukce chodníků Trocnovská ulice, Trhové Sviny" s firmou AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, nabídková cena 180.000 Kč bez DPH (217.800 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • byla informována o přípravě zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele PD na Stavební úpravy sportovní haly v Trhových Svinech v souladu s podmínkami výzvy č. 13/2020 Národní sportovní agentury.
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociální služby Jihočeský streetwork organizaci PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 386 01 ve výši 25.000 Kč. (pro 6)
 • nesouhlasí se slevou při celoroční inzerci v Trhovosvinenských listech. (pro 6)
 • byla informována o návrhu OZV o užívání plakátovacích ploch v majetku města.
 • byla informována o návrhu OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • byla informována o připravovaných Zásadách pro umisťování reklamních zařízení a označení provozoven z hlediska památkové péče v Městské památkové zóně Trhové Sviny.
 • jmenuje na pozici vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství pana Bc. Zdeňka Krauskopfa. (pro 5, zdržel se 1)
 • rozhodla podat žádost o dotaci z 20. výzvy Podpora infrastruktury předškolního vzdělávání II vyhlášené MAS Sdružení Růže - IROP - v rámci „SCLLD pro území MAS Sdružení Růže na období 2014 – 2020“ na projekt "Zřízení třídy MŠ Beruška, Trhové Sviny". (pro 5)
 • nesouhlasí s plánovaným záměrem "Novostavby ruční myčky osobních automobilů a vysavače s parkovacími plochami na parcele č. 1948/1 a 1948/3 v k. ú. Trhové Sviny" a pověřuje OSÚMM vypracováním námitky za Město Trhové Sviny. (pro 5)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.