608 436 941

Zápis z 8. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 15. května 2021 | 16x

které se konalo 26. 4. 2021 po skončení zastupitelstva města

Omluven: Pavel Stodolovský

Hosté: Ing. I. Božáková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Kupní smlouvu na dodávku kolového traktoru pro potřeby údržby města s firmou AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice, IČO: 28113128, nabídková cena 960.000 Kč bez DPH (1.161.600 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení "Dodávka a montáž venkovní učebny ZŠ Trhové Sviny" ve složení Ing. Ivana Božáková (náhradník Ing. Bohumil Vacek), Ing. Vítězslav Král (náhradník Jiří Čajan), Mgr. Jiří Pavel (náhradník Pavel Randa). (pro 6)
 • jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení "Dodávka a montáž nábytku pro ZŠ Trhové Sviny" ve složení Ing. Ivana Božáková (náhradník Ing. Bohumil Vacek), Ing. Vítězslav Král (náhradník Jiří Čajan), Mgr. Jiří Pavel (náhradník Pavel Randa). (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci v rámci vyhlášené 6. výzvy MAS v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Sdružení Růže - fische F9 Obnova vesnice - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven ve výši 575.000,00 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %. (pro 6)
 • rozhodla podat žádost o dotaci v rámci vyhlášené 6. výzvy MAS v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Sdružení Růže - fische F9 Obnova vesnice - Veřejná prostranství v obcích ve výši 847.620,00 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %. (pro 6)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci projektu Vodovod a kanalizace Svatá Trojice, kterým se rozdělují celkové náklady stavby na uznatelné a neuznatelné náklady dle pravidel poskytovatele dotace MZe a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka č. p. 594 v Trhových Svinech o jeden rok tj. do 30. 4. 2022. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Rejta, K 2380/52 - úprava NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3905/11 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 3795/1 - úprava NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3939/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 1303/1 - úprava NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1281/6 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)
 • schvaluje Smlouvu na poskytování služeb komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) - centrální místo služeb (CMS) mezi Městem Trhové Sviny a společností ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava Muglinov, IČO 25354973. Doba trvání smlouvy je 36 měsíců v celkové nepřekročitelné ceně 110.160 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)
 • ukládá OSÚMM připravit podklady výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci a případně rozšíření sportovní haly v Trhových Svinech. (pro 6)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku 2.266.393,50 Kč

Změny v příjmech o celkovou částku 2.266.393,50 Kč (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.