608 436 941

Plán akcí

Autor: | Zveřejněno: 20. srpna 2020 | 11x

Školní příloha 2020

P e d a g o g i c k é r a d y 2020/21

31. 8. 2020 Po Zahajovací pedagogická rada - BOZP

  9.11. 2020 Po Čtvrtletní klasifikační pedagogická rada ( Volby do školské rady – zástupci pedag. pracovníků)

18. 1. 2021 Po Pololetní klasifikační pedagogická rada (Vyučující zapíší známky do matriky do Pá 15. 1. 2021 do 12.00)

12. 4. 2021 Po Pedagogická rada za třetí čtvrtletí šk. roku 2020/21

21. 6. 2021 Po Klasifikační pedagogická rada na konci školního roku

29. 6. 2021 Út Závěrečná pedagogická rada

T ř í d n í s c h ů z k y 2020/21 

1.stupeň - od 15.30 do 17.00 hod., 2.stupeň - od 16.00 do 17.30 hod.

17. 9. 2020 Čt - zúčastní se rodiče žáků 1.roč.

12. 11. 2020 Čt - TU informují rodiče o úkolech ve školním roce 2020/21 (Volby do školské rady – zástupci zákonných zástupců)

do 18. 12. 2020 Pá - TU 1. a 2. st zajistí zapsání předběžné klasifikace do ŽK za 1. pololetí šk. roku 2020/21 ( 2.- 9.roč.)

 - TU při výrazném zhoršení prospěchu nebo chování vyzve rodiče k návštěvě školy

 7. 1. 2021 Čt - informativní třídní schůzky ( bez lístečků ), výchovný poradce ( Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejících žáků informace o volbě povolání

13. 4. 2021 Út - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu

 3. 6. 2021 Čt - TU provedou zhodnocení škol. roku ve třídě

S c h ů z k y s p o l k u r o d i č ů ž á k ů 2020/21

 8. 10. 2020 Čt 17.30 h - zhodnocení škol. roku 2019/20, úkoly na další školní rok 2020/21

  • seznámení s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ZŠ Trhové Sviny za rok 2019/20

27. 5. 2021 Čt 17.30 h - závěrečná schůzka, zhodnocení šk. roku 2020/21, (neuzavřené - bez opravných zkoušek)

S c h ů z k y š k o l s k é r a d y 2020/21

 8. 10. 2020 Čt 19.00 h - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019/20

  • stanovení úkolů na šk. rok 2020/21

26.11. 2020 Čt 16.00 h - Ustavující schůze nové školské rady při ZŠ Trhové Sviny zvolené na období 2020 - 2023 

27. 5. 2021 Čt 19.00 h - závěrečná schůzka školské rady - předběžné zhodnocení šk. roku 2020/21.

Zápis žáků do 1. ročníku

 Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v Základní škole Trhové Sviny v pátek odpoledne 9. dubna a v sobotu dopoledne 10. dubna 2021.

Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

Přijímací zkoušky na střední školy ( žáci 5. a 9. ročníků )

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2020/21 stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. - 28. dubna 2021; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. – 30. dubna 2021.

Náborové akce pro vycházející žáky 2020/21

 Od pondělí 12. října do pátku 16. října 2020 se uskuteční náborové akce pro vycházející žáky naší školy. Výchovný poradce rozešle pozvánky jednotlivým školám do Pá 2. 10. 2020. Garantem je Mgr. Helena Jarolímová.

P l a v e c k ý v ý c v i k 2020/21

 V letošním školním roce se uskuteční základní plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd v plaveckém bazénu v Borovanech.

Žáci absolvují 20 lekcí ( 1 lekce = 2 hod. = 10 jízd tam a zpět ). 

Plavecký výcvik probíhá každou středu od 8.20 hod do 11.20 hod. po celý školní rok.

Žáci se věnují plaveckému výcviku po skupinách (třídách). Jedna skupina se věnuje plaveckému výcviku, druhá využívá možnosti pobytu ve volné učebně.

Výuka plavání probíhá:

1.skupina 8.20 - 9.50 hod. - odjezd autobusu do Borovan 7.55 hod.

2.skupina 9.50 - 11.20 hod. - příjezd autobusu do Trh. Svin 11.40 hod.

 1.turnus 7. 10. - 16. 12. 2020 2.A, B ( 42 ž ) od 8.20 hod.

 2.turnus 6. 1 . - 17. 3. 2021 2.C, 3.D ( 41 ž ) od 8.20 hod.

 3.turnus 24. 3. - 26. 5. 2021 3.A, B, C ( 60 ž ) od 8.20 hod.

Plavecký výcvik hradí:

mzdové prostř.: ZŠ Trhové Sviny z fin. prostředků přidělených z Krajského úřadu Č.Budějovice

provozní prostř.: ZŠ T. Sviny z fin. prostř. přidělených z rozpočtu města T.Sviny.

Žáci resp. jejich rodiče hradí pouze dopravné autobusem z T. Svin do Borovan – v letošním roce MŠMT umožnilo požádat o grant na dopravu.

Garantem je zást. Mgr. Jana Veselá.

L y ž a ř s k ý v ý c v i k 2020/21

V letošním školním roce uspořádá ZŠ Trhové Sviny LVVZ v termínu od 9.1. (so) do 15.1.(Pá) pro žáky 7. ročníku v Železné Rudě na Šumavě.

Výuka bruslení 2020/21

V tomto školním roce se pro žáky 1.ročníku uskuteční na Zimním stadionu v Českých Budějovicích výuka bruslení. Celkem 10 lekcí v termínu 7.1. – 18.3. 2021 ( každý čtvrtek).

Doprava a pronájem ledové plochy hrazeno z finančních prostředků města T.Sviny.

Žáci hradí kurzovné.

Halloweenská párty 2020/21

V tomto školním roce ŠD uspořádá místo mikulášské merendy Halloweenskou párty v KD Trhové Sviny ( říjen 2020 ).

Garantem je Mgr. M.Pišingerová

M i k u l á š s k á n a d í l k a 2020/21

Žáci 1. stupně se mohou těšit, tak jako každý rok, na mikulášskou nadílku, kterou pro ně připravují žáci 9. ročníku. Letošní nadílka připadá na pátek 4. 12. 2020.

Garantem je Mgr. Jana Veselá.

Dopravní soutěž cyklistů 2020/21

Duben 2021 (konrétní datum bude upřesněno podle aktuální předpovědi počasí)

 8.00 - 12.30 hod. praktická část určená pro 1.stupeň ( 2. - 5.ročník )

 13.00 - 15.30 hod. teoretická a praktická část určená pro 2.stupeň

 ( 5. - 8.ročník )

Garantem jsou Mgr. Stanislava Stejskalová a Mgr. Eva Špergerová

D e n d ě t í 2020/21

Den plný her věnovaný dětem naší školy pro 1. - 5. roč. se uskuteční v pátek 28. května 2021 od 9.00 hod. v parku před Juniorem. Předpokládaný konec soutěží je okolo 12.00 hod.

Garantem dětského dne je p. vych. Marie Petrová.

Soutěže 2020/21

Uskutečňují se v průběhu celého školního roku po projednání v metodickém sdružení na 1. stupni a v předmětových komisích na 2. stupni. Garantem jsou vyučující jednotlivých předmětů.

Upozornění pro rodiče:

Termíny jednotlivých akcí mohou být v průběhu roku z organizačních a epidemiologických důvodů upraveny.