608 436 941

Školní družina

Autor: | Zveřejněno: pátek 16. srpna 2019 | 75x

Školní rok 2019/2020 v ZŠ TS

Provoz školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a směrnicemi školy. Ve školní družině se realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností (soutěže, malování, poslech hudby, zpěv, sport, vycházky do přírody). Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Družina může vykonávat činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.

Provoz

Školní družina je otevřena každý všední den v ranních hodinách od 6.00 hod. do 8.00 hod. a v odpoledních hodinách od 11.30 hod. do 16.30 hod. Ráno jsou žáci shromážděni ve dvou odděleních v místnostech školní družiny. Odpoledne se žáci rozdělí do šesti oddělení a využívají místností školní družiny, školního klubu, venkovní terasy mezi 2. a 3. pavilonem a učebny I. stupně.

Úhrada nákladů na školní družinu

Za pobyt žáků ve školní družině je vybírán příspěvek na provoz školní družiny na základě skutečných nákladů. Výše úplaty se stanovuje na 100 Kč za měsíc na jednoho účastníka zájmového vzdělávání. Úplatu v plné výši jsou povinni uhradit všichni zapsaní účastníci, kteří školní družinu navštíví alespoň jeden den v měsíci. Úplata je hrazena z účtu v tzv. školní pokladně, a to zpětně (tj. 100,- Kč za září bude z účtu strženo do 5. října). Úplata může být snížena nebo prominuta účastníku zájmového vzdělávání, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. O snížení či prominutí úplaty rozhoduje v jednotlivých případech ředitel škody na základě písemné žádosti zákonného zástupce účastníka zájmového vzdělávání. V žádosti je třeba prokázat tvrzené skutečnosti. Školní družina bude v době školních prázdnin v provozu pouze za předpokladu, že bude k docházce přihlášeno nejméně 10 žáků, za které bude řádně a včas uhrazena úplata. Provoz školní jídelny v době prázdnin není zajištěn.