608 436 941

Plán akcí

Autor: | Zveřejněno: 16. srpna 2019 | 76x

Školní rok 2019/2020 v ZŠ TS

Přehled - třídní schůzky, akce, schůzky spolku rodičů apod.

P e d a g o g i c k é r a d y 2019/20

 4.11. 2019 Po Čtvrtletní klasifikační pedagogická rada

20. 1. 2020 Po Pololetní klasifikační pedagogická rada

 vyučující zapíší známky do matriky do Pá 17. 1. 2020 do 12.00 

 6. 4. 2020 Po Pedagogická rada za třetí čtvrtletí šk. roku 2019/20

 17. 6. 2020 St Klasifikační pedagogická rada na konci školního roku

 29. 6. 2020 Po Závěrečná pedagogická rada

T ř í d n í s c h ů z k y 2019/20 

1.stupeň - od 15.30 h do 17.00 h

2.stupeň - od 16.00 h do 17.30 h

 19. 9. 2019 Čt - zúčastní se rodiče žáků 1.roč.

 7. 11. 2019 Čt - třídní učiteleé (dále jen TU) informují rodiče o úkolech ve školním roce 2019/20

 do 18. 12. 2019 St - TU 1. a 2. st. zajistí zapsání předběžné klasifikace do ŽK za 1. pololetí šk. roku 2019/20 ( 2.- 9. roč.)

 - TU při výrazném zhoršení prospěchu nebo chování vyzve rodiče k návštěvě školy

9. 1. 2020 Čt - informativní třídní schůzky ( bez lístečků )

- výchovný poradce ( Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejících žáků informace o volbě povolání

7. 4. 2020 Út - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu

4. 6. 2020 Čt - TU provedou zhodnocení škol. roku ve třídě

S c h ů z k y s p o l k u r o d i č ů ž á k ů 2019/20

10. 10. 2019 Čt 17.30 h - zhodnocení škol. roku 2018/19, úkoly na další školní

 rok 2019/20

  • seznámení s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ZŠ Trhové Sviny za rok 2018/19

28. 5. 2020 Čt 17.30 h - závěrečná schůzka, zhodnocení šk. roku 2019/20

 (neuzavřené - bez opravných zkoušek)

S c h ů z k y š k o l s k é r a d y 2019/20

10. 10. 2019 Čt 19.00 h - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018/19

  • stanovení úkolů na šk. rok 2019/20

28. 5. 2020 Čt 19.00 h - závěrečná schůzka školské rady - předběžné zhodnocení

 šk. roku 2019/20.

Zápis žáků do 1. ročníku

 Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v Základní škole Trhové Sviny v pátek odpoledne 3. dubna a v sobotu dopoledne 4. dubna 2020.

Garantem je zást. Mgr. Jana Veselá.

Přijímací zkoušky na střední školy ( žáci 5. a 9. ročníků )

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2019/20 stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. - 26. dubna 2020; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. – 30. dubna 2020.

Náborové akce pro vycházející žáky 2019/20

Od pondělí 14. října do pátku 18. října 2019 se uskuteční náborové akce pro vycházející žáky naší školy. Výchovný poradce rozešle pozvánky jednotlivým školám do Pá 4. 10. 2019. Garantem je Mgr. Helena Jarolímová.

P l a v e c k ý v ý c v i k 2019/20

V letošním školním roce se uskuteční základní plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd v plaveckém bazénu v Borovanech.

Žáci absolvují 20 lekcí ( 1 lekce = 2 hod. = 10 jízd tam a zpět ). 

Plavecký výcvik probíhá každou středu od 8.20 hod do 11.20 hod. po celý školní rok.

Žáci se věnují plaveckému výcviku po skupinách (třídách). Jedna skupina se věnuje plaveckému výcviku, druhá využívá možnosti pobytu ve volné učebně.

Výuka plavání probíhá:

1.skupina 8.20 - 9.50 hod. - odjezd autobusu do Borovan 7.55 hod.

2.skupina 9.50 - 11.20 hod. - příjezd autobusu do Trh. Svin 11.40 hod.

 1. turnus 2. 10. - 11. 12. 2019 2.A, B, C ( 60 ž ) od 8.20 hod.

 2. turnus 18. 12. - 11. 3. 2020 2.D, 3.A ( 45 ž ) od 8.20 hod.

 3. turnus 18. 3. - 20. 5. 2020 3.B, D ( 47 ž ) od 8.20 hod.

Plavecký výcvik hradí:

mzdové prostř.: ZŠ Trhové Sviny z fin. prostředků přidělených z Krajského úřadu Č.Budějovice

provozní prostř.: ZŠ T. Sviny z fin. prostř. přidělených z rozpočtu města T.Sviny.

Žáci resp. jejich rodiče hradí pouze dopravné autobusem z T. Svin do Borovan – v letošním roce MŠMT umožnilo požádat o grant na dopravu.

Garantem je zást. Mgr. Jana Veselá.

Vánoční den 2019/20

Jednotlivé třídy si připraví drobné výrobky (výrobky ze dřeva nebo kovu, upomínkové předměty, hlavolamy, pletené zboží, domácí cukroví apod.) . Žáci, rodiče a ostatní občané mají možnost v uvedený den si zakoupit nabízené zboží. Žáci si sami zvolí, na co použijí obdržené finanční prostředky.

Termín: prosinec 2019

Garantem je Mgr. Jana Vondrášková, Mgr. Lenka Traplová

L y ž a ř s k ý v ý c v i k 2019/20

V letošním školním roce uspořádá ZŠ Trhové Sviny LVVZ v termínu od 11.1. (so) do 17.1.(Pá) 2020 pro žáky 7. ročníku v Železné Rudě na Šumavě.

Výuka bruslení 2019/20

V tomto školním roce se pro žáky 1.ročníku uskuteční na Zimním stadionu v Českých Budějovicích výuka bruslení. Celkem 10 lekcí v termínu leden – březen 2020.

Doprava a pronájem ledové plochy - hrazeno z finančních prostředků města T.Sviny.

Žáci hradí kurzovné.

M i k u l á š s k á n a d í l k a 2019/20

Žáci 1. stupně se mohou těšit, tak jako každý rok, na Mikulášskou nadílku, kterou pro ně připravují žáci 9. ročníku. Letošní nadílka připadá na čtvrtek 5. 12. 2019.

Garantem je Mgr. Jana Veselá.

Dopravní soutěž cyklistů 2019/20

Duben 2020 

 8.00 - 12.30 hod. praktická část určená pro 1.stupeň ( 2. - 5.ročník )

 13.00 - 15.30 hod. teoretická a praktická část určená pro 2.stupeň

 ( 5. - 8.ročník )

 Garantem je Mgr. Stanislava Stejskalová a Mgr. Eva Špergerová

D e n d ě t í 2019/20

Den plný her věnovaný dětem naší školy pro 1. - 5. roč. se uskuteční v pátek 29. května 2020 od 9.00 hod. v parku před Juniorem. Předpokládaný konec soutěží je okolo 12.00 hod.

Garantem dětského dne je p. vych. Marie Petrová.

Soutěže 2019/20

Uskutečňují se v průběhu celého školního roku po projednání v metodickém sdružení na 1. stupni a v předmětových komisích na 2. stupni. Garantem jsou vyučující jednotlivých předmětů.

Upozornění pro rodiče:

Termíny jednotlivých akcí mohou být v průběhu roku z organizačních důvodů upraveny.