608 436 941

Učební  plán  základní  školy    1. - 9. ročník

Autor: | Zveřejněno: 16. srpna 2019 | 79x

Školní rok 2019/2020 v ZŠ TS

ŠVP - plán pro 1. - 9.ročník

            
Vzdělávací program v 1. až 5.ročníku č.j. 200/2007 - Naše šance
            
1.stupeň 1.- 5.roč. 2019 - 20        
            
OblastiRUPŠVPPředmět   Ročník  z toho
 Min. čas.  1.2.3.4.5.1.- 5. disp.
 dotace         hodin
Jazyk a jazyková3341Český jazyk8766633  
komunikace  a literatura        
    - disponibilní122218 8
            
            
 99Cizí jazyk - Aj  3339  
            
Matematika a2023Matematika4444420  
jjejí aplikace           
    - disponibilní 111 3 3
            
Informační a11Informatika    11  
komunikační           
technologie           
            
Člověk a jeho1213Prvouka2232312  
svět   - disponibilní   1 1 1
            
            
Umění a kultura1214Hudební výchova111115  
   Výtvarná výchova122117  
    - disponibilní   112 2
            
Člověk a zdraví1010Tělesná výchova2222210  
            
Člověk a svět práce55Praktické činnosti111115  
            
            
            
Volitelné předměty  Vop1    11 1
            
(disponibilní čas.162         
dotace)           
            
            
   Vop2    11 1
            
            
         118  
 118118Týdenní hod. dotace 2022252526118 16
            
            
            
 Učební plán základní školy 1. - 9.ročník        
             
Vzdělávací program v 6. až 9.ročníku č.j. 200/2007 - Naše šance       
             
2.stupeň 6.- 9.roč. 2019 - 20         
             
OblastiRUPŠVPPředmětNázev předmětu  Ročník    z toho
 Min.časováČas.  Zkr.6.7.8.9.6.- 9. disponibilní
 dotacedotace         hodiny
 Jazyk a jazyková1518Český jazyk a literatura Č444315  
 komunikace   -disponibilní hod.  11013 3
             
 1212Cizí jazyk  Aj333312  
          0  
 66Další cizí jazyk Nj/Rj 2226  
             
 Matematika a1518Matematika M344415  
 jjejí aplikace   - disponibilní hod.  10113 3
             
 Informační a11Informační a komunikační Ikt1   1  
 komunikační  technologie         
 technologie            
             
 1113Dějepis D22228  
 Člověk a    - disponibilní hod.  1   1 1
 společnost  Výchova k občanství (Ov) Ov111 3  
    - disponibilní hod.     11 1
 Člověk a příroda2125Fyzika F12216  
   Chemie Ch  224  
   Ekologický přírodopis  Epř22 15  
   a výchova ke zdraví     112  
    - disponibilní hod.    1 1 1
             
   Zeměpis Z22116  
    - disponibilní hod.     11 1
             
OblastiRUPŠVPPředmětNázev předmětu  Ročník    z toho
 Min.časová   Zkr.6.7.8.9.6.- 9. disponibilní
 dotace          hodiny
 Umění a kultura1010Hudební výchova Hv11114  
   Výtvarná výchova Vv22116  
             
 Člověk a zdraví108Tělesná výchova Tv22228  
             
 Člověk a svět práce34Praktické činnosti 1 113  
    - disponibilní hod.  1   1 1
             
 Průřezová témataP           
             
  7disponibilní hodiny  12227 7
             
 VoP            
disponibilní hodiny18           
             
             
 122122Týdenní hod. dotace   30303131122 18