608 436 941

Zapojení do projektů  2019 / 2020

Autor: | Zveřejněno: 16. srpna 2019 | 83x

Školní rok 2019/2020 v ZŠ TS

Celostátní i školní projekty na naší škole

A. Projekty celostátní

1. Projekt „Jazykově vzdělanější“. 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních/ rozvojových aktivit.

Výše finanční podpory:

Celkové způsobilé výdaje: 1 648 928 Kč

Příspěvek Unie: 1 401 588,80 Kč 

Národní veřejné zdroje: 247 339,20 Kč

ZŠ Trhové Sviny: 1 648 928 Kč 

Časové určení: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 

Garantem projektu: Mgr. Jiří Pavel

2. Projekt „Finančně gramotná škola“

 Od minulého školního roku jsme držiteli bronzového certifikátu Finančně gramotná škola. V letošním školním roce budeme usilovat o získání stříbrného certifikátu.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová 

B. Školní projekty

1. Projekt „Zachraň strom č. 21“ 

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské
 4. kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení:  říjen 2019

Garantem projektu: Mgr. Aleš Pospíchal

2. Projekt „Mikulášská merenda“

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence sociální a personální
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence pracovní
 4. kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Garantem projektu: Ved. vychovatelka Jana Princová

3. Projekt „Vánoční den“ 

Jednotlivé třídy si připraví v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností drobné výrobky (výrobky ze dřeva nebo kovu, upomínkové předměty, hlavolamy, pletené zboží, domácí cukroví apod.). Žáci, rodiče a ostatní občané mají možnost si v uvedený den zakoupit nabízené zboží. Žáci si sami zvolí, na co použijí obdržené finanční prostředky.

Cílem projektu je seznámit žáky se základy fungování tržní ekonomiky a dále rozvíjet sociální cítění formou charity.

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence k řešení problémů
 4. kompetence občanské
 5. kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: prosinec 2019

Garantem projektu: Mgr. Jana Vondrášková

4. Projekt „Jeliman“

Sbírka ve prospěch ZOO Dvorec; žáci a učitelé každoročně vyberou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od vedení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15. 

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské

V projektu se uplatňuje především:

 • osobnostní a sociální výchova
 • rozvoj vlastností jako je ochota pomáhat těm; zájem o zvířata, solidarita

Časové určení:

 • Sbírka tento školní rok neproběhne. V minulém školním roce se povedlo vybrat finanční částku na dva roky.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

5. Projekt „Zachraň strom č. 22“ 

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské
 4. kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení:  květen 2020

Garantem projektu: Mgr. Aleš Pospíchal

6. Projekt „Dětský den“

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní
 • kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení:  pátek 29. května 2020

Garantem projektu: Vychovatelka Marie Petrová