608 436 941

Školní družina

Autor: | Zveřejněno: pondělí 23. srpna 2021 | 39x

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a směrnicemi školy.
Ve školní družině se realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností (soutěže, malování, poslech hudby, zpěv, sport, vycházky do přírody).
Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

Družina může vykonávat činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. Školní družina bude v době školních prázdnin v provozu pouze za předpokladu, že bude k docházce přihlášeno nejméně 10 žáků, za které bude řádně a včas uhrazena úplata. Provoz školní jídelny není zajištěn.

Provoz: Školní družina je otevřena každý den v ranních hodinách od 6.00 hod. do 8.00 hod. a v odpoledních hodinách od 11.30 hod. do 16.30 hod.
Ráno jsou žáci shromážděni ve dvou odděleních v místnosti školní družiny. Odpoledne se žáci rozdělí do osmi oddělení. Po 15. hodině se postupně oddělení slučují do dvou tříd ve třetím pavilonu.